ทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมกิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 และ โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม ในหัวข้อ “เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแบบผสมผสาน (IMTA) และการใช้ตลาดออนไลน์ออกสู่เชิงพาณิชย์” ในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานพื้นที่ทุ่งใสไช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และผ่านระบบzoom

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย ในงาน “การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology; NUCA)” ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวัฒน์ จุฑาพฤทธิ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การทะเล

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ งานคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2564

กิจกรรม Lunch Talk

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดกิจกรรม Lunch Talk หัวข้อ UK-PSF : CONQUER AT YOUR FINGERTIPS โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ เป็นวิทยากร

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2565

คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่ายวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ Biotechology and Aquaculture Technology ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom ID: 9990060005 Password: 88888)

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)