ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรสังกัดโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อุทิศตน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นเนื่องใน “โครงการวันมหิดลและวันถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” ประจำปี 2565 ของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้มีสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในระดับ “ดรุณาจารย์ (Fellow Teacher)” ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

มาตรฐาน พ.ร.บ. เชื้อก่อโรคด้านจุลินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดโครงการ “มาตรฐาน พ.ร.บ. เชื้อก่อโรคด้านจุลินทรีย์” ในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี คุณวีรศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

การประกวดแข่งขันการพูด

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดประกวดแข่งขันการพูดในหัวข้อสร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร ณ LC HALL AUDITORIUM อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมงและอาหาร

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมง และอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง LC HALL AUDITORIUM อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานตีพิมพ์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานตีพิมพ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หัวข้อ 1)การเขียน Abstract สำหรับการตีพิมพ์วารสาร 2)การทำ Graphical Abstract ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การเขียน Abstract สำหรับการตีพิมพ์วารสาร

การทำ Graphical Abstract

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดนิคมธรรมาราม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะฯ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้

ประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสมาชิกกลุ่มรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ จากโครงการ ITAP สวทช. เมื่อปี 2562 และ 2564