Seeded Camp 2

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมจัดกิจกรรมค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝันสู่เมล็ดพันธ์ุใหม่ 2 (PSU Seeded Camp 2) ในวันที่ 16 ม.ค.2564 ด้วยระบบออนไลน์

เรียนอะไรที่คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรทรัพยากรประมง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันนี้ถึง 27 มกราคม 2564
สมัครได้ที่ ➡️ https://e-admission.psu.ac.th/
รายละเอียดเพิ่มเติม ➡️ http://entrance.surat.psu.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ

Asst.Prof.Dr.Karthikeyan Venkatachalam ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิทยาเทคโนโลยีอาหาร

และ ดร.เยาวพรรรณ สนธิกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio

เกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio ม.อ.สุราษฎร์ธานี แต่ละโครงการมาแล้วจ้า

โครงการเกษตรทายาท : https://entrance.psu.ac.th/…/028_Agricultural_heir…โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน : https://entrance.psu.ac.th/…/029_Good_Intended_surat.pdfโครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ : https://entrance.psu.ac.th/…/030_Intend_to_Psu_surat.pdfโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง : https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/031_Psu_Young_surat.pdfโครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ : https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/032_Route_To_Psu.pdfโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ : https://entrance.psu.ac.th/…/033_White_Elephant_Psu.pdfโครงการลูกสงขลานครินทร์ : https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/037_Psu_sonSurat.pdf

TCAS 1

TCAS 1 พร้อมแล้วจ้า 🎉🎉🎉
ม.อ.สุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มกราคม 2564
สมัครได้ที่ ➡️ https://e-admission.psu.ac.th/