อบรม “การสำรวจข้อมูลพรรณไม้ โครงสร้างของเห็ดและการเพาะขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดอบรม “การสำรวจข้อมูลพรรณไม้ โครงสร้างของเห็ดและการเพาะขยายพันธุ์ และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เป็นประธานเปิดการอบรม

TCAS2

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับนักเรียนโครงการสุดท้ายของ TCAS2 เฉพาะนักเรียนในพื้นที่ตั้ง ม.อ. 5 วิทยาเขต โดยใช้คะแนน O-Net ประกอบการสมัครเท่านั้น รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 เมษายน 2564 สมัครได้ที่ https://e-admission.psu.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

โครงการ”เกี่ยวข้าวนาปี สร้างสายใยไมตรีเด็กเกษตร”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการเกี่ยวข้าวนาปี สร้างสายใยไมตรีเด็กเกษตร ขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ นาลุงนัย หมู่ 2 ตำบลละเม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Fiele Day)

คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ 2564 : กระทัอน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ตำบลคลองน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรของหลักสูตร เช่น ไข่ไก่อินทรีย์ ต้นกล้าผัก จุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญพืช ราไตรโคเดอร์มา แจกให้แก่ผู้ร่วมงาน พร้อมให้ความรู้ทั้งด้านการปลูกพืช การใช้จุลินทรีย์ การเพาะเลี้ยงแมลงแก่ผู้สนใจ

สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอพุนพิน ได้สำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้าน “กลอย” โดยผู้ให้ข้อมูลภูมิปัญญาคือ นายพิมล เพชรรัตน์ วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะปาน และได้ขอความอนุเคราะห์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เพื่อให้ข้อมูลสารสกัดและคุณประโยชน์จากกลอยในวันนี้ (17 มี.ค. 64 เวลา 13.00-15.00 น.) รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ผู้บริหาร คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จึงได้เดินทางไปเข้าพบเกษตรอำเภอพุนพิน เยี่ยมชมการปลูกกลอยในสวนยาง และเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตะปาน เพื่อพูดคุยถึงข้อมูลเบื้องต้นด้านสารสกัด และคุณประโยชน์จากกลอย เพื่อนำมาต่อยอดเป็นโจทย์วิจัย และสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาส่งเสริมอาชีพการปลูกและแปรรูปกลอยต่อไปในอนาคต

โครงการ “เสวนาเส้นทางสู่การเป็นนักโภชนาการ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการ “เสวนาเส้นทางสู่การเป็นนักโภชนาการ” ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง อาคารศูนย์การเรียนรู้ วิทยากรโดย 1.คุณพรภิมล สุขด้วง นักโภชนาการ สังกัดกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลนาสาร 2.คุณรสกร ศิริสุข นักโภชนาการ บริษัท NP KITCHEN ประจำโรงพยาบาลสิชล 3.คุณปนัสยา อินทร์แก้ว นักโภชนาการ บริษัท ฟู้ดเฮ้าส์ เคเทอร์ริ่ง เซอร์วิสเซส ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ 4.คุณถนอมศรี ฐานะ นักโภชนาการ สังกัดกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 5.คุณบุษยมาศ แป้นประจุน นักโภชนาการ สังกัดกลุ่มโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์

โครงการ “เสวนาเส้นทางสู่การเป็นนักโภชนาการ”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดโครงการ “เสวนาเส้นทางสู่การเป็นนักโภชนาการ” ขึ้นในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 09.40 – 12.10 น. ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง อาคารศูนย์การเรียนรู้

รับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับโครงการคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) รับสมัครระหว่างวันที่ 3 – 11 มีนาคม 2564 สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ 📌https://entrance.psu.ac.th/…/pdf/115_Direct_Vocational.pdf#TCAS64#PSU_Surat