มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี 2564

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ประจำปี 2564 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชิงทอง ผ่านระบบออนไลน์

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชสมุนไพร มกษ.3502 – 2561 (ฟ้าทะลายโจร)” ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี คุณปิยนันท์ พวงจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 เป็นวิทยากร

พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างครบวงจร

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการบรรยายเรื่อง “พืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจรตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางอย่างครบวงจร” โดยมี นายแพทย์จักราวุธ เผือกคง ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย เป็นวิทยากรบรรยาย

การจัดการเรียนการสอนผ่าน Gather Application

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Lunch talk เรื่อง “การจัดการเรียนการสอนผ่าน Gather Application” โดยมี อาจารย์ศิวิภา พฤติคณี เป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการอบรมวิธีการเขียนวารสารทางวิชาการ

ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดโครงการ “อบรมวิธีการเขียนวารสารทางวิชาการ” ผ่านระบบออนไลน์

กิจกรรมจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกฟ้าทะลายโจร

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมกันจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูกฟ้าทะลายโจร ด้านหลังอาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี