New normal teaching and learning technologies (Active learning through networked knowledge activities) ครั้งที่ 1

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Virtual Visiting Professor ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University Project) หัวข้อ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบzoom

การนำเสนอผลิตภัณฑ์ ธัญพืชจากกล้วย

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.วิบูลย์ ป้องกันภัย บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง นำเสนอผลิตภัณฑ์ ธัญพืชจากกล้วย ภายใต้โครงการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงองค์ความรู้และศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

400

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชูขวัญ เตชกานนท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารแห่งอนาคต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหารแห่งอนาคต ในกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 ของโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.30 – 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร ในกิจกรรม ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 ของโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

การแข่งขันวาดภาพนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร แห่งอนาคต

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดการแข่งขันวาดภาพนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร แห่งอนาคต ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

การแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดการแข่งขันตอบปัญหาด้านนวัตกรรมการเกษตร ประมง และอาหาร ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านระบบออนไลน์

เสวนาเรื่อง “วิถีพืชสมุนไพร(ฟ้าทะลายโจรและกระท่อม) : สรรพคุณและการนำมาใช้อย่างถูกต้องและโอกาสการสร้างมูลค่าในอนาคต”

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง วิถีพืชสมุนไพร(ฟ้าทะลายโจรและกระท่อม) : สรรพคุณและการนำมาใช้อย่างถูกต้องและโอกาสการสร้างมูลค่าในอนาคต” ในวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2564

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp

ขยายเวลาการรับสมัครค่าย PSU Seeded Camp ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2564

สมัครได้ที่ http://entrance.surat.psu.ac.th/

#หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร

#หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

#หลักสูตรทรัพยากรประมง

วิถีพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจรและกระท่อม) : สรรพคุณและการนำมาใช้อย่างถูกต้อง และโอกาสการสร้างมูลค่าในอนาคต

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “วิถีพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจรและกระท่อม) : สรรพคุณและการนำมาใช้อย่างถูกต้อง และโอกาสการสร้างมูลค่าในอนาคต” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์