การเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัดด้วย MOOC

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้จัดโครงการ Lunch talk ในหัวข้อ การเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัดด้วย MOOC โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวขวัญ นิติกรวรากุล เป็นวิทยากร

การเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอขอบคุณหัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ที่ให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

Microbes for a Sustainable Agriculture and Case Study

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมVirtual Exchange หัวข้อ Microbes for a Sustainable Agriculture and Case Study ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ผ่านระบบzoom