วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2565

คณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 2565 ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2565 ที่ https://e-admission.psu.ac.th/ สามารถอ่านรายละเอียดโครงการได้ที่ https://entrance.psu.ac.th/

ค่ายวิทยาศาสตร์

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์ Biotechology and Aquaculture Technology ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30-16.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ (Zoom ID: 9990060005 Password: 88888)

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 23

ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองระดับภูมิภาค ในการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 24 (YSC 2022)