ขอแสดงความยินดี

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยาย ในงาน “การประชุมวิชาการระดับปริญญาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งชาติ (The National Undergraduate Conference on Agricultural Science and Technology; NUCA)” ภายใต้แนวคิด “BCG Model เพื่อความยั่งยืนด้านเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี