ประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสมาชิกกลุ่มรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ จากโครงการ ITAP สวทช. เมื่อปี 2562 และ 2564

ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม RSPO ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมพนม จำกัด

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญจากสหกรณ์นิคมพนม จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่ม RSPO ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมพนม จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการตรวจติดตามภายในประจำปี 2565 โดยมี สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการนิคมพนม ผู้อำนวยการนิคมกาญจนดิษฐ์ และ สหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รับสมัครโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

รับสมัครบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18VbQFuxKWK6SPhLkLcYItp1TaGj70gcw

การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะนักวิชาการจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อปาล์มน้ำมันยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO) ได้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

การเข้าตรวจเยี่ยมโครงการให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางนวลพลอย ทับหิรัญรักษ์ ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1 สำนักงบประมาณ และคณะ พร้อมด้วย ดร.นันทิยา วิริยบัณฑร ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมภาคเอกชนศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าตรวจเยี่ยมโครงการให้คำปรึกษาการผลิตปาล์มน้ำมันตามมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อย ณ สหกรณ์นิคมพนม จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจาก ITAP เมื่อปี 2559 และ 2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เป็นที่ปรึกษาโครงการ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร

กิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีแบบครบวงจร ในหัวข้อ “การผลิตครีมเทียมจากไขมันน้ำมันพืชเพื่อสุขภาพ และใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมอาหาร” ในวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี