การประกวดแข่งขันการพูด

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดประกวดแข่งขันการพูดในหัวข้อสร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร ณ LC HALL AUDITORIUM อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมงและอาหาร

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมง และอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง LC HALL AUDITORIUM อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานตีพิมพ์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานตีพิมพ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หัวข้อ 1)การเขียน Abstract สำหรับการตีพิมพ์วารสาร 2)การทำ Graphical Abstract ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การเขียน Abstract สำหรับการตีพิมพ์วารสาร

การทำ Graphical Abstract