การเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอขอบคุณหัวหน้าสถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และคณะ ที่ให้การต้อนรับในการเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจของคณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

Leave a comment