บริการวิชาการ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง รับผิดชอบดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จำนวน 16 ตำบล คือ 1) ตำบลบ้านทำเนียบ 2) ตำบลดอนสัก 3) ตำบลปากแพรก 4) ตำบลขุนทะเล 5) ตำบลต้นยวน 6) ตำบลทะเลทรัพย์ 7) ตำบลตลิ่งชัน 8) ตำบลท่าซัก 9) ตำบลตลาด 10) ตำบลนากระตาม 11) ตำบลทับปุด 12) ตำบลถ้ำทองหลาง 13) ตำบลนบปริง 14) ตำบลสระแก้ว 15) ตำบลบ้านเพิง และ 16) ตำบลรามแก้ว