อาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี คำสีเขียว

Assistant Professor Dr. Bodee Khamseekhiaw

 • ตำแหน่ง: รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)/Head of Curriculum B. Sc. (Agricultural Science and Technology)
 • E-Mail : bodee.k@psu.ac.th, kbodee@yahoo.com
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8873
 • วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Animal Production) Universiti Putra Malaysia, Malaysia M.Sc. (Ruminant Nutrition) Universiti Putra Malaysia, Malaysia วท.บ. (วิทยาศาสตร์) ม. ขอนแก่น
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : การผลิตแพะ การตลาด และโภชนศาสตร์แพะ

 


รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา

Associate Professor Dr. Opart Pimpa

 • E-Mail : opart.p@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801
 • วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Ruminant Nutrition) Universiti Putra Malaysia, Malaysia วท.ม. (สัตวศาสตร์) ม. ขอนแก่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์) ม. ขอนแก่น
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : การผลิตสัตว์ สัตวศาสตร์ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัสลักษณ์ เพชรวัง

Assistant Professor Dr. Jaraslak Pechwang

 • E-Mail : jaraslak.p@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8604
 • วุฒิการศึกษา : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : Fungal biotechnology, Agricultural microbiology, Biological control, Antimicrobial activity


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ

Assistant Professor Dr. Jessada Rattanawut

 • E-Mail : jassada.r@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8605
 • วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Animal Science) Ehime University, Japan วท.ม. (การผลิตสัตว์) ม. แม่โจ้ วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : การผลิตสัตว์ปีก โภชนศาสตร์สัตว์ปีก


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแขฑิตา กาญจนโสภา

Assistant Professor Dr. Duangkhaetita Kanjanasopa

 • E-Mail : daungkhae.k@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8629
 • วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ม. เกษตรศาสตร์ วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม. มหิดล วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) ม. สงขลานครินทร์
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : ชีวโมเลกุลของจุลินทรีย์และพันธุวิศวกรรม แบคทีเรียกระตุ้นการเติบโตพืช ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพืชและจุลินทรีย์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร ศรีสวัสดิ์

Assistant Professor Dr. Theera Srisawas

 • E-Mail : theera.s@psu.ac.th, theera918s@hotmail.com
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8610
 • วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (ชีววิทยา) ม. สงขลานครินทร์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ (ชีววิทยา)) ม. สงขลานครินทร์
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : Flow cytometry, Natural farming, Medicinal plant research


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา อัมรัตน์

Assistant Professor Dr. Nittaya Ummarat

 • E-Mail : nittaya.u@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8868
 • วุฒิการศึกษา : วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว.ท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (ชีววิทยา) ม. สงขลานครินทร์
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : Plant Physiology, Plant Postharvest Physiology, Postharvest Quality Assessment


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

Assistant Professor Dr. Patima Permpoonpattana

 • E-Mail : patima.pe@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8840
 • วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Biology) Royal Holloway, University of London, United Kingdom วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : แบคทีเรียโปรไบโอติกเสริมในอาหารสัตว์และสัตว์น้ำ การยับยั้งแบคทีเรีย จุลชีววิทยาระดับโมเลกุลและภูมิคุ้มกัน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวพรรณ  สนธิกุล

Assistant Professor Dr. Yaowaphan Sontikun

 • E-Mail : yaowaphan.s@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8600
 • วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ม.เกษตรศาสตร์ วท.ม. (พืชศาสตร์) ม. สงขลานครินทร์ วท.บ. (ผลิตกรรมชีวภาพ) ม. สงขลานครินทร์
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การถ่ายยีน การตรวจสอบการแสดงออกของยีน เครื่องหมายโมเลกุล


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกันดา รัตนพันธ์

Assistant Professor Dr. Wigunda Rattanapan

 • E-Mail : wigunda.r@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8601
 • วุฒิการศึกษา : ปร.ด. (กีฏวิทยา) ม. เกษตรศาสาตร์ วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) ม. มหิดล วท.บ. (ชีววิทยา) ม. ทักษิณ
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : การจัดการแมลงศัตรูพืช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ฐิติธนากุล

Assistant Professor Dr. Suraphon Thitithanakul

 • E-Mail : suraphon.t@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8601
 • วุฒิการศึกษา : Ph.D. ( Ecophysiologie végétal) Universitié de Blaise Pascal, France วท.ม. (พืชสวน) ม. เกษตรศาสตร์ วท.บ. (เทคโนโลยีการเกษตร) ม. ธรรมศาสตร์
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : สรีรวิทยาพืช ธาตุอาหารพืช


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร  แพทย์ศาสตร์

Assistant Professor Dr. Umaporn Pastsart

 • E-Mail : umaporn.p@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8601
 • วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Applied Biological Sciences) Ghent University, Belgium วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) ม. เกษตรศาสตร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์


ดร.ดาริกา  คงฤทธิ์

Dr. Darika Kongriti

 • E-Mail : darika_kongriti@yahoo.com
 • Tel : 0-7727-8801
 • วุฒิการศึกษา : Ph.D. (Bioresource Sciences) The United Graduate School of Tottori University, Japan M.Agri.Sc. (Agricultural Science) Shimane University, Japan วท.บ. (จุลชีววิทยา) ม. สงขลานครินทร์
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย :


 ดร.รพีวรรณ โสวรรณปรีชา 

Dr. Rapeewan Sowanpreecha

 • E-Mail : rapeewan.s@psu.ac.th
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8600
 • วุฒิการศึกษา : วท.ด. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. (จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (จุลชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : การควบคุมทางชีวภาพ


 อาจารย์ปิยรัตน์  นาควิโรจน์

Miss Piyarat Nakawiroj

 • E-Mail : piyaratnakawiroj@gmail.com
 • Tel : 0-7727-8801 ต่อ -8611
 • วุฒิการศึกษา : วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • สาขาที่เชี่ยวชาญ/งานวิจัย : การเลี้ยงผึ้ง การควบคุมทางชีวภาพ (แตนเบียน) ความเป็นพิษของแมลง