ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ

Asst.Prof.Dr.Karthikeyan Venkatachalam ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิทยาเทคโนโลยีอาหาร

และ ดร.เยาวพรรรณ สนธิกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

วันสอบสัมภาษณ์ของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ประชาสัมพันธ์วันสอบสัมภาษณ์ของโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Lunch Talk ครั้งที่ 2

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge management) เรื่อง การยื่นขอระดับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยมี นางสิริน จันทผลึก และนางสาวอินทิรา มัตตาพงศ์ เป็นวิทยากร

พิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ อาคารศูนย์กลางประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อออกแบบการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ด้วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active learning) : Design Thinking for Educator

คณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อออกแบบการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ด้วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active learning) : Design Thinking for Educator ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการผลิตผล ผลผลิตทางการเกษตรสู้ COVID-19

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษา นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร สู้ COVID-19 โดยนักศึกษาได้จัดทีมระดมความคิด จัดทำผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมเข้าชม พร้อมจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละผลงานนับว่าน่าสนใจมาก ได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับชุมชน รวมทั้งฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ … นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ครบวงจรเลยทีเดียว

ไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลย เรียกได้ว่าช็อป ชิม ชม กันจนผลิตภัณฑ์ไม่พอจำหน่าย

>>การเรียนเกษตรจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเมื่อเรียนกับเรา เราจะก้าวไปสู่เกษตรยุกต์ใหม่ มีความรู้ คิด ทำ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

#วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #มอ_สุราษฎร์ #PSU_surat

Lunch Talk ครั้งที่ 1

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge management) เรื่อง สิทธิ สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายอภินันท์ ภูศรี รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ นางสาวมาริสา กุฎอินทร์ เป็นวิทยากร