แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความคาดหวัง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

  1. ความพึงพอใจของนักศึกษา https://forms.gle/pqQTDFc9cNvad6Ez7
  2. ความคิดเห็นและความคาดหวังของศิษย์เก่า https://forms.gle/86dWnkK8zBjV2EkJ9
  3. ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครอง /บุคลากรทั่วไป https://forms.gle/CAubn47buf1PDej59
  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต https://forms.gle/qaXg2eLE1uR7UgsaA