แสดงผลงานและให้ความรู้แก่เกษตรกร

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานและให้ความรู้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ “Field Day” ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานนี้หลักสูตรได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน เช่นจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มา แตงกวาจากระบบเกษตรธรรมชาติ และต้นกล้ามะเขือเทศ

การจัดทำแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ผู้บริหาร บุคลากร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ระหว่างวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว เป็นวิทยากร