เลื่อนการคืนคอมพิวเตอร์พกพา

ประกาศเลื่อนการคืนคอมพิวเตอร์พกพา โครงการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อช่วยนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2564 #ศูนย์สนเทศและการเรียนรู้

ทุนการศึกษา

National Taiwan Ocean University (NTOU) ประเทศไต้หวัน มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประสงค์ให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท (ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายรายเดือน) แก่นักศึกษาจำนวน 4 ทุน เพื่อเรียนต่อที่ NTOU
สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โทร 089-6826281 ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ ความคิดเห็น และความคาดหวัง ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป ที่มีต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2563

  1. ความพึงพอใจของนักศึกษา https://forms.gle/pqQTDFc9cNvad6Ez7
  2. ความคิดเห็นและความคาดหวังของศิษย์เก่า https://forms.gle/86dWnkK8zBjV2EkJ9
  3. ความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้ปกครอง /บุคลากรทั่วไป https://forms.gle/CAubn47buf1PDej59
  4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต https://forms.gle/qaXg2eLE1uR7UgsaA

ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับคณะนักวิจัย ดังนี้ 1)รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส พิมพา (หัวหน้าโครงการ) 2)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บดี คำสีเขียว 3)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา 4)ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ 5)นางสาวเอกอนงค์ สิทธิประการ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อชุมชน ประจำปี 2563 จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์