กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมงและชายฝั่ง

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อม

กำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564