การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรดำเนินการการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรแบบ site visit online ประจำปีการศึกษา 2563

ฉีดวัคซีน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดสรรวัคซีน AstraZeneca จำนวน 1,000 โดส เพื่อนำมาฉีดให้กับบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ในวันนี้ (9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา จำนวน 480 โดส โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลทักษิณ เป็นผู้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้เข้าร่วมฉีดวัคซีนเพื่อช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้กับวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประเทศไทยต่อไป