การเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัดด้วย MOOC

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 – 13.00 น. โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้จัดโครงการ Lunch talk ในหัวข้อ การเรียนรู้ออนไลน์แบบไร้ขีดจำกัดด้วย MOOC โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ฐิติธนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวขวัญ นิติกรวรากุล เป็นวิทยากร

Leave a Reply

Your email address will not be published.