กิจกรรม Lunch Talk

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง กำหนดจัดกิจกรรม Lunch Talk หัวข้อ UK-PSF : CONQUER AT YOUR FINGERTIPS โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล บุญนำ เป็นวิทยากร

Leave a Reply

Your email address will not be published.