กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published.