ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม RSPO ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมพนม จำกัด

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญจากสหกรณ์นิคมพนม จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่ม RSPO ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมพนม จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการตรวจติดตามภายในประจำปี 2565 โดยมี สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการนิคมพนม ผู้อำนวยการนิคมกาญจนดิษฐ์ และ สหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.