การประกวดแข่งขันการพูด

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดประกวดแข่งขันการพูดในหัวข้อสร้างโลกสีเขียวอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมทางการเกษตร ณ LC HALL AUDITORIUM อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *