มาตรฐาน พ.ร.บ. เชื้อก่อโรคด้านจุลินทรีย์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำหนดจัดโครงการ “มาตรฐาน พ.ร.บ. เชื้อก่อโรคด้านจุลินทรีย์” ในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี คุณวีรศักดิ์ จงเฟื่องปริญญา เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *