Curriculum

FOOD TECHNOLOGY

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร โดยเน้นการสร้างมาตรฐานการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งและกระจายสินค้า เน้นการแปรรูปไขมันและน้ำมัน รวมทั้งผลพลอยได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ และเน้นด้านเทคโนโลยีอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บของอาหาร เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา มีทักษะพื้นฐานในการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีสมรรถนะสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ภาคเอกชน : บัณฑิตสามารถทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ เจ้าหน้าที่งานระบบประกันคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร อีกทั้งยังสามารถประกอบกิจการส่วนตัวด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูป
2. เจ้าหน้าที่ นักวิจัย นักวิชาการ วิทยากร ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ สถาบันวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น