พันธกิจ/สมรรถนะหลัก/ค่านิยม

พันธกิจ
1. สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้
  ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
2. สร้างความเป็นผู้นำการวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตร ประมง และอาหาร เพื่อการพัฒนาประเทศ 
  เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล
3. สร้างความเป็นผู้นำในการบริการวิชาการและพันธกิจเพื่อสังคมด้านการเกษตร ประมง และอาหาร 
  เพื่อการยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของคนในประเทศอย่างยั่งยืน
4. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและจริยธรรมในวิชาชีพ

สมรรถนะหลัก
1. หลักสูตรที่มุ่งเน้นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านการเกษตรครบวงจร
2. การสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการ
3. งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
4. การมีงานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในทางอุตสาหกรรมและชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม (translational research)

ค่านิยม
IAF เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม รับใช้สังคมและชุมชน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสรรค์ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
     I  = Innovation = นวัตกรรม
     A = Attitude   = รับใช้สังคมและชุมชน
     F  = Function   = มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สร้างสรรค์ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง