บุคลากรประจำคณะฯ

นางสาวกาญจนา ทองบัว

Miss Karnjana Tongbua

 • ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : karnjana.t@psu.ac.th

นางสาวอมรทิพย์ นิลสม

Miss Amorntip Nilsom

 • ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : amorntip.ni@gmail.com

นางสาวดวงเดือน ริยาพันธ์

Miss Duangduan Riyaphan

 • ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : duangduan.r@psu.ac.th

นายทนงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์

Mr.Tanongsak Kaeopradit

 • ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : tanonghakkaeopradit@gmail.com

นางสาวศุคลรัตน์ หนูยัง

Miss Sukonrat Nuyang

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : sukonratpangpang@gmail.com