บุคลากรประจำคณะฯ

นางสาวกาญจนา ทองบัว

Miss Karnjana Tongbua

 • ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : karnjana.t@psu.ac.th

นางสาวดวงเดือน ริยาพันธ์

Miss Duangduan Riyaphan

 • ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : duangduan.r@psu.ac.th

นางสาวอมรทิพย์ นิลสม

Miss Amorntip Nilsom

 • ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : amorntip.ni@gmail.com

นางสาวยชญ์ชวัล กีรติวานิชย์

Miss Yoschawal Keeratiwanich

 • ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พัสดุ)
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : yoschawal.k@psu.ac.th

นายทนงศักดิ์ แก้วประดิษฐ์

Mr.Tanongsak Kaeopradit

 • ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862
 • E-Mail : tanonghakkaeopradit@gmail.com