ทีมบริหารคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

Associate Professor Dr. Pattira Pongtippatee

 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 • E-Mail : pattirataweepreda@yahoo.com
 • เบอร์โทร : 0-7727-8863

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารมี หนูนิ่ม

Assistant Professor Dr. Paramee Noonim

 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 • E-Mail : paramee.n@psu.ac.th
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์

Assistant Professor Dr. Wigunda Rattanapan

 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 • E-Mail : wigunda.r@psu.ac.th
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ ปั้นวิชัย

Assistant Professor Dr. Teerasak Punvichai

 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบัณฑิตศึกษา โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 • E-Mail : teerasak.punvichai@yahoo.com
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862

 

 

นางสาวกาญจนา ทองบัว

Miss Karnjana Tongbua

 • ตำแหน่ง : รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานบริหารโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
 • E-Mail : karnjana.t@psu.ac.th
 • เบอร์โทร : 0-7727-8862