ทีมบริหารคณะ

รองศาสตราจารย์ ดร. ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

Associate Professor Dr. Pattira Pongtippatee

  • ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
  • E-Mail : pattirataweepreda@yahoo.com
  • เบอร์โทร : 0-7727-8863

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารมี หนูนิ่ม

Assistant Professor Dr. Paramee Noonim

  • ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
  • E-Mail : paramee.n@psu.ac.th
  • เบอร์โทร : 0-7727-8862

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิกันดา รัตนพันธ์

Assistant Professor Dr. Wigunda Rattanapan

  • ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพ โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
  • E-Mail : wigunda.r@psu.ac.th
  • เบอร์โทร : 0-7727-8862