ทีมบริหารคณะฯ


รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ เหล่าดี

Associate Professor Dr. Pongsak Laudee


  • ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง
  • เบอร์โทร : 8863
  • E-Mail : pongsak.l@psu.ac.th


รองศาสตราจารย์ ดร.ภัททิรา พงษ์ทิพย์พาที

Associate Professor Dr.Pattira Pongtippatee


  • ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคมและการวิจัย
  • เบอร์โทร : –
  • E-Mail : pattirataweepreda@yahoo.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา เพิ่มพูนพัฒนา

Assistant Professor Dr. Patima.pe@psu.ac.th


  • ตำแหน่ง : รักษาการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
  • เบอร์โทร : –
  • E-Mail : patima.pe@psu.ac.th