โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อออกแบบการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ด้วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active learning) : Design Thinking for Educator

คณาจารย์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อออกแบบการเรียนการสอนห้องเรียน วมว. ด้วยการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Active learning) : Design Thinking for Educator ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมนำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการผลิตผล ผลผลิตทางการเกษตรสู้ COVID-19

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษา นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมการผลิต ผลผลิตทางการเกษตร สู้ COVID-19 โดยนักศึกษาได้จัดทีมระดมความคิด จัดทำผลิตภัณฑ์ และนำเสนอผลิตภัณฑ์แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้เข้าร่วมเข้าชม พร้อมจำหน่ายแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แต่ละผลงานนับว่าน่าสนใจมาก ได้รับคำชื่นชมจากผู้ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์ นำความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ เชื่อมโยงกับชุมชน รวมทั้งฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ … นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ครบวงจรเลยทีเดียว

ไปชมภาพบรรยากาศในงานกันเลย เรียกได้ว่าช็อป ชิม ชม กันจนผลิตภัณฑ์ไม่พอจำหน่าย

>>การเรียนเกษตรจะไม่ธรรมดาอีกต่อไปเมื่อเรียนกับเรา เราจะก้าวไปสู่เกษตรยุกต์ใหม่ มีความรู้ คิด ทำ สร้างสรรค์นวัตกรรม และมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

#วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร #มอ_สุราษฎร์ #PSU_surat

Lunch Talk ครั้งที่ 1

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge management) เรื่อง สิทธิ สวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายอภินันท์ ภูศรี รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ นางสาวมาริสา กุฎอินทร์ เป็นวิทยากร

กฐินมหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ ประจำปี 2563 โดยมีพระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค 16 เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานคินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน นำผ้าพระกฐินทอดถวาย ณ วัดโลการาม ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมทนาบุญถวายรวมจำนวนเงิน 1,400,000 บาท