.

ข่าวสาร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่

Seeded Camp 2

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมจัดกิจกรรมค่าย ม.อ.สุราษฎร์ธานี สานฝันสู่เมล็ดพันธ์ุใหม่ 2 (PSU Seeded Camp 2) ในวันที่ 16 ม.ค.2564 ด้วยระบบออนไลน์ เรียนอะไรที่คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง คณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร หลักสูตรทรัพยากรประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ...
อ่านเพิ่มเติม

เกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio

เกณฑ์การรับสมัคร TCAS รอบ Portfolio ม.อ.สุราษฎร์ธานี แต่ละโครงการมาแล้วจ้า โครงการเกษตรทายาท : https://entrance.psu.ac.th/.../028_Agricultural_heir...โครงการตั้งใจดีมีที่เรียน : https://entrance.psu.ac.th/.../029_Good_Intended_surat.pdfโครงการมุ่งมั่นสู่สงขลานครินทร์ : https://entrance.psu.ac.th/.../030_Intend_to_Psu_surat.pdfโครงการเยาวชนร่มศรีตรัง : https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/031_Psu_Young_surat.pdfโครงการเส้นทางอาชีวศึกษาสู่รั้วสงขลานครินทร์ : https://entrance.psu.ac.th/2564/pdf/032_Route_To_Psu.pdfโครงการทุนการศึกษาช้างเผือกสงขลานครินทร์ : https://entrance.psu.ac.th/.../033_White_Elephant_Psu.pdfโครงการลูกสงขลานครินทร์ : ...
อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ของคณะฯ

แสดงผลงานและให้ความรู้แก่เกษตรกร

คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานและให้ความรู้แก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ "Field Day" ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในงานนี้หลักสูตรได้จัดทำของที่ระลึกเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงาน เช่นจุลินทรีย์ส่งเสริมการเจริญพืช เชื้อราไตรโคเดอร์มา แตงกวาจากระบบเกษตรธรรมชาติ ...
อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ผู้บริหาร บุคลากร โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ร่วมจัดทำแผนกลยุทธ์โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิทัศน์ เพราแก้ว เป็นวิทยากร ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ขอแสดงความยินดีกับ Asst.Prof.Dr.Karthikeyan Venkatachalam ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร อนุสาขาวิทยาเทคโนโลยีอาหาร และ ดร.เยาวพรรรณ สนธิกุล ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ...
อ่านเพิ่มเติม