การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมงและอาหาร

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดการประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตร ประมง และอาหาร ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้อง LC HALL AUDITORIUM อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานตีพิมพ์สำหรับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานตีพิมพ์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หัวข้อ 1)การเขียน Abstract สำหรับการตีพิมพ์วารสาร 2)การทำ Graphical Abstract ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

การเขียน Abstract สำหรับการตีพิมพ์วารสาร

การทำ Graphical Abstract

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวมกับ 5HS โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดนิคมธรรมาราม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง

ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร จัดกิจกรรมทำบุญวันจัดตั้งโครงการจัดตั้งคณะฯ โดยมี ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้

ประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่

ในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญจากกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ เพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปี 2565 และฝึกอบรมสมาชิกตามมาตรฐาน RSPO ฉบับใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำ ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสมาชิกกลุ่มรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มผู้ผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนปาล์มทองคำได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ จากโครงการ ITAP สวทช. เมื่อปี 2562 และ 2564

ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม RSPO ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมพนม จำกัด

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ได้รับเชิญจากสหกรณ์นิคมพนม จำกัด ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลุ่ม RSPO ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นิคมพนม จำกัด เพื่อให้คำปรึกษาและฝึกอบรมการตรวจติดตามภายในประจำปี 2565 โดยมี สหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการนิคมพนม ผู้อำนวยการนิคมกาญจนดิษฐ์ และ สหกรณ์นิคมกาญจนดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมด้วยในครั้งนี้

กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

โครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน

โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง จัดโครงการส่งเสริมการทำวิจัยชั้นเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์(zoom) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากร

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18VbQFuxKWK6SPhLkLcYItp1TaGj70gcw

การรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในประเทศไทยสู่การปฏิบัติ

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 คณะนักวิชาการจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยการสนับสนุนจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อปาล์มน้ำมันยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil: RSPO) ได้สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ พิมพา บุคลากรโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตรและประมง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาเครือข่ายการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนในประเทศไทยสู่การปฏิบัติ